Home Werkwijze Voorbeelden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Cartografisch bureau JPhZ,
gevestigd 9746 PH Groningen aan de Spijksterriet 17
hierna te noemen: JPhZ
 
 
Artikel 1. Definities
 
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
JPhZ: Cartografisch bureau JPhZ;
 
opdrachtgever: de wederpartij van JPhZ.
 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen JPhZ en een opdrachtgever waarop JPhZ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met JPhZ, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 
 
Artikel 3. Offertes
 
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 
2. De door JPhZ gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. JPhZ is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven
 
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
 
1. JPhZ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JPhZ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JPhZ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JPhZ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JPhZ zijn verstrekt, heeft JPhZ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 
 
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan JPhZ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
 
Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
 
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. 
 
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JPhZ zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal JPhZ de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal JPhZ daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 
 
 
 
Artikel 7. Intellectuele eigendom
 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt JPhZ zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 
2. Alle door JPhZ verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van JPhZ worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 
2. JPhZ behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken 
 
Artikel 8. Opzegging
 
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.
 
Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
 
1. De vorderingen van JPhZ op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 
- na het sluiten van de overeenkomst aan JPhZ ter kennis gekomen omstandigheden geven JPhZ goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 
- indien JPhZ de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 
2. In de genoemde gevallen is JPhZ bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van JPhZ schadevergoeding te vorderen.
  
Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen
 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan JPhZ.
 
2. Indien een klacht gegrond is, zal JPhZ de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal JPhZ slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 
 Artikel 11. Honorarium
 
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JPhZ, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 
6. Indien JPhZ met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is JPhZ niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. JPhZ mag prijsstijgingen doorberekenen, indien JPhZ kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
 
 
Artikel 12. Betaling
 
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door JPhZ aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van JPhZ  en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens JPhZ onmiddellijk opeisbaar zijn.
 
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 
 
Artikel 14. Incassokosten
 
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
- over de eerste F 6.500,- 15%
- over het meerdere tot F 13.000,- 10%
- over het meerdere tot F 32.500,- 8%
- over het meerdere tot F 130.000,- 5%
- over het meerdere 3%
2. Indien JPhZ aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 
Artikel 13. Aansprakelijkheid
 
Indien JPhZ aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
 
1. De aansprakelijkheid van JPhZ, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 
 
5. JPhZ is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 
Artikel 15. Overmacht
 
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van JPhZ worden daaronder begrepen.
 
2. JPhZ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JPhZ haar verbintenis had moeten nakomen.
 
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van JPhZ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door JPhZ niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 
4. Indien JPhZ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. 
 
Artikel 18. Geschillenbeslechting
 
De rechter in de woonplaats van JPhZ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft JPhZ het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 
 
Artikel 17. Toepasselijk recht
 
Op elke overeenkomst tussen JPhZ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.